Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o., so sídlom Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 53 192 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 146667/B, konajúca prostredníctvom Lucie Libovická, konateľka IBAN: SK51 1100 0000 0029 4609 3286 (ďalej aj ako „Klinika Yes Visage Bratislava“), pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

Článok I.
Základné ustanovenia a definície

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení ich zmien a noviel ako aj týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácií.
 2. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava ako predávajúci (ďalej aj ako „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „zákazník“ alebo „kupujúci“).
 3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.sayyes.sk (ďalej len „elektronický obchod“). Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si tieto VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky a potvrdením VOP zákazník zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa dokumentu „Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR) pre predaj tovaru a/alebo poukazov prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sayyes.cz“, ktorý je zverejnený a dostupný na stránkach www.sayyes.sk.
 4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby, pričom VOP sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci, ktorý má v úmysle uzavrieť s predávajúcim zmluvu, koná pri uzatváraní zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti
 5. Aktuálna ponuka tovaru – aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru a viacúčelových poukazov zverejnená na internetovej stránke   www.sayyes.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, značka, názov, farba, veľkosť, atď...), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a viacúčelových poukazov (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä značkové kozmetické produkty, doplnky stravy značky SAY YES.
 6. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
Čl. II.
Viacúčelové poukazy

 1. Viacúčelovým poukazom pre účely týchto VOP sa rozumie listina, s ktorou je spojená povinnosť ju prijať ako odplatu alebo časť odplaty za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby osobami uvedenými v bode 4. tohto článku. Viacúčelový poukaz môže mať listinnú alebo elektronickú podobu (ďalej len „poukaz“).
 2. Kupujúci berie na vedomie podmienky využitia poukazu:
  • Poukaz je vydávaný na tovar alebo služby poskytované osobami uvedenými v bode 4. tohto článku v oblasti estetickej medicíny charakteru neinvazívnych a invazívnych zákrokov.
  • Kupujúci má nárok na využitie poukazu v presne časovo vymedzenom období uvedenom na poukaze, po márnom uplynutí časového obdobia uvedeného na poukaze nárok kupujúceho na poskytnutie plnenia podľa poukazu zaniká, pričom kupujúci nemá nárok na vrátenie finančných prostriedkov za poukaz čo kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým.
  • Poukaz je možné uplatniť u osôb uvedených v bode 4. tohto článku, a to v plnej výške hodnoty poukazu, v prípade ak je hodnota vybranej služby podľa cenníka osôb uvedených v bode 4 tohto článku alebo tovaru menšia, do hodnoty poukazu sa peniaze nevracajú. Hodnotou jedného poukazu možno uhradiť viac služieb alebo tovarov, a to u oboch osôb uvedených v bode 4. tohto článku. V prípade ak prekročila hodnota služby alebo tovaru hodnotu poukazu, uhradí kupujúci rozdiel na mieste.
  • Poukaz nemôže byť vymenený za hotovosť.
 3. Konkrétne podmienky použitia poukazu môžu byť uvedené aj priamo na poukaze a môžu byť zverejnené aj na internetovej stránke www.sayyes.sk.
 4. Poukaz možno využiť na nákup tovaru alebo využitie služieb v spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o., so sídlom Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 53192419 a v spoločnosti Nemocnice Yes Visage Bratislava, s. r. o., so sídlom Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO:53190017.
 5. Poukaz je vždy opatrený unikátnym kódom. Pri úhrade poukazom je nutné odovzdať predávajúcemu alebo spoločnosti Nemocnice Yes Visage Bratislava, s. r. o., IČO:53190017 poukaz, a to podľa toho, u ktorej zo spoločností uvedených v bode 4 tohto článku kupujúci poukaz použije. Na stratu či odcudzenie poukazu neberie predávajúci ohľad, t.j. predávajúci nie je povinný vystaviť kupujúcemu nový poukaz.
 6. Poukaz bude kupujúcemu prostredníctvom internetového obchodu odoslaný na kupujúcim uvedenú adresu elektronickej pošty v okamihu splnenia záväzku kupujúceho uhradiť cenu za poukaz.
Čl. III.
Uzatváranie kúpnych zmlúv

 1. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke  www.sayyes.sk a jeho odoslaním cez E-shop.
 2. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito VOP, pričom odoslaním objednávky kupujúci tiež vyhlasuje, že
  • bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto VOP,
  • všetky ním uvedené údaje sú pravdivé,
  • predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").
 3. Objednávka zaniká:
  • odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti predávajúceho,
  • márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 4. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť predávajúceho neznamenajú potvrdenie objednávky.
 5. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar/poukaz do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho zaplatiť za tovar/poukaz kúpnu cenu a tovar/poukaz v mieste dodania prevziať. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky kupujúceho.
 7. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.
Čl. IV.
Informácie o tovare/poukaze a cene

 1. Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke: www.sayyes.sk.
 2. Kúpna cena za objednaný tovar/poukaz je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení o prijatí objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
 3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare/poukaze nie je uvedené inak.
 4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu (ďalej aj ako „Kúpna cena“) predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
  • v hotovosti či platobnou kartou pri osobnom odbere v sídle predávajúceho;
  • on-line platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány ComGate (poskytovateľa ComGate Payments, a.s.) na účet SK51 1100 0000 0029 4609 3286, Tatra Banka;
  • bankovým prevodom prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány ComGate (poskytovateľa ComGate Payments, a.s.) na účet i SK51 1100 0000 0029 4609 3286 Tatra Banka
 5. Záväzok kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu je splnený momentom pripísania Kúpnej ceny na účet predávajúceho s výnimkou platby v hotovosti, kedy je záväzok kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu splnený momentom úhrady kúpnej ceny predávajúcemu.
 6. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a predávajúci neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Predávajúci obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk a za použitie platobného nástroja spoločnosť predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.
 7. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol, ktorý predstavuje číslo objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 8. Faktúra obsahujúca základné údaje kúpnej zmluvy a ostatné zákonom stanovené náležitosti, ktorá bude pripojená ku každej zásielke. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. K cene tovaru a/alebo poukazov bude pripočítané poštovné, ktoré sa kupujúci zaväzuje uhradiť spoločne s kúpnou cenou tovaru a/alebo poukazov, pokiaľ je súčasťou objednávky.
 9. Doprava je zabezpečovaná prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Slovenskej republiky, je 5,-EUR. Informácie o poštovnom uvedené na webovej stránke www.sayyes.sk alebo v týchto VOP platia v prípadoch, keď je tovar a/alebo poukazy doručované v rámci územia Slovenskej republiky.
Čl. V.
Objednanie tovaru

 1. Tovar/poukaz, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva tak, že vybraný produkt zaklikne a vloží do nákupného košíka a odošle objednávku.
 2. Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze predávajúceho a potvrdením súhlasu s VOP a so spracovaním jeho osobných údajov. Bez toho, aby zákazník potvrdil súhlas s VOP a so spracovaním jeho osobných údajov, nie je možné tovar/poukaz objednať.
 3. V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese eshop@sayyes.sk.
Čl. VI.
Príprava tovaru/poukazu na expedíciu a doručenie tovaru

 1. Po overení disponibility tovaru/poukazu a platných cien predávajúci objednaný tovar alebo poukaz pripraví na expedíciu kupujúcemu. Následne bude kupujúcemu odoslaný tovar/poukaz spolu s faktúrou, na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.
Čl. VII.
Termín dodania

 1. Termín dodania objednaného tovaru/poukazu je obvykle do 7 pracovných dní od odsúhlasenia objednávky a uhradenia kúpnej ceny a poštovného kupujúcim, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak.
 2. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar/poukaz z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade predávajúceho a/alebo dodávateľa), predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar/poukaz už zaplatená, predávajúci vráti kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu alebo jej pomernú časť za nedostupný tovar/poukaz, a to do 7 dní odo dňa oznámenia kupujúceho, že súhlasí s rozdelením objednávky (t.j. s jej čiastočným plnením); v prípade zrušenia objednávky, do 7 dní odo dňa jej zrušenia kupujúcim.
Čl. VIII.
Spôsob doručenia tovaru/poukazu

 1. Spôsob doručenia tovaru/poukazu do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru/poukazu.
 2. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:
  • Slovenská pošta - balík odoslaný na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 3 pracovných dní od odoslania tovaru),
  • osobný odber tovaru v sídle predávajúceho na adrese Gajova 2, Bratislava- mestská časť Staré Mesto 811 09.
Čl. IX.
Odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní:
  1. odo dňa prevzatia tovaru/poukazu,
  2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru/poukazu, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru/poukazu alebo dodanie niekoľkých častí
  3. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru/poukazu, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 2. V zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. V odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru/poukazu, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Klinika Yes Visage Bratislava, s.r.o., so sídlom Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu eshop@sayyes.sk. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý vorí prílohu č. 2 týchto obchodných podmienok.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom pošty, predávajúci zašle kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 6. Po odstúpení od zmluvy:
  • je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar/poukaz späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu na adrese Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09; lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík prípadne ako doporučenú zásielku. Tovar/poukaz nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru/poukazu predávajúcemu
  • je predávajúci povinný:
   1. prevziať tovar /poukaz späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar/poukaz na adresu: Gajova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09.
   2. v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim pred odoslaním objednaného tovaru/alebo poukazu kupujúcim, vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou;
  • v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim po odoslaní objednaného tovaru/alebo poukazu kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa prevzatia nepoškodeného tovaru a/alebo poukazu späť predávajúcim alebo preukázania, že kupujúci tovar a / alebo poukazy predávajúcemu odoslal. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak. Predávajúci nie je povinný uhradiť (vrátiť) kupujúcemu dodatočné náklady s doručením tovaru/poukazu kupujúcemu, ak si kupujúci výslovne v zmluve zvolil iný spôsob doručenia tovaru/poukazu, ako je spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 7. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom a / alebo poukazom poskytované darčeky, ktorými sa rozumejú produkty pribalené k tovaru a / alebo poukazu a ak dôjde k využitiu práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku VOP, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom a / alebo poukazom vrátiť aj poskytnuté darčeky, inak sa bude jednať na strane kupujúceho o bezdôvodné obohatenie.
 8. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predmetom kúpy ktorej bol poukaz a predávajúci alebo osoba uvedená v bode 4. čl. II týchto VOP na základe výslovnej žiadosti kupujúceho začal s plnením, resp. poskytol službu/služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal za poukaz po odpočítaní časti ceny za plnenie poskytnuté kupujúcemu do okamihu odstúpenia od zmluvy, ktorá bude stanovená podľa cenníka osôb uvedených v bode 4 článku II týchto VOP a dohody osoby uvedená v bode 4. čl. II týchto VOP, ktorá službu poskytla.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä ak:
  • ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil celú kúpnu cenu a/alebo poštovné, pokiaľ je súčasťou objednávky ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky;
  • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle týchto VOP neodstúpil, neprevezme objednaný tovar pri osobnom prevzatí tovaru v sídle predávajúceho, od kuriéra v dohodnutom mieste dodania, na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote, do 14 dní od obdržania oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke,
  • ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho ho inak ho zaobstarať,
  • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.
 10. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 11. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti predávajúceho na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru/poukazu.
Čl. X.
Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Záruka predávajúceho za predaný tovar/poukaz sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 2. Kupujúci reklamuje vady zakúpeného tovaru u predávajúceho písomne na adrese predávajúceho: Gajova 2, Bratislava- mestská časť Staré mesto. K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru.
 3. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s doručovateľom o vadách),
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 4. Reklamačný poriadok je prílohou č. 1 týchto VOP a je zároveň zverejnený aj na na web-stránke www.sayyes.sk.
Čl. XI.
Spracovanie osobných údajov

Predávajúci za účelom vybavenia objednávky a plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so zásadami podrobne opísanými v dokumente „Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR) pre predaj tovaru a/alebo poukazov prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sayyes.cz“, ktorý je zverejnený a dostupný na stránkach www.sayyes.sk.

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021.
 2. Znenie VOP môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Predávajúci informuje o zmene VOP na internetovej stránke www.sayyes.sk, prípadne iným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP kupujúci mohol bez primeraných ťažkostí zoznámiť. Akékoľvek zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sayyes.sk.
 3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104.


Príloha č. 1 - REKLAMAČNÝ PORIADOK:


Článok I.
Úvodné ustanovenie

Spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o., so sídlom Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 53 192 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 146667/B, konajúca prostredníctvom Lucie Libovická, konateľka (ďalej aj ako „Klinika Yes Visage Bratislava“), vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez E-shop spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava, názov e- shopu:   www.sayyes.sk.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 2. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov.
 5. Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže spoločnosť. Klinika Yes Visage Bratislava poskytnúť tiež osobitným písomným vyhlásením kupujúcemu alebo v reklame.
 6. Pokiaľ spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený spoločnosťou Klinika Yes Visage Bratislava a odovzdaný kupujúcemu.
 7. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
Článok III.
Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
 2. Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:  Gajova 2, Bratislava – mestská časť Staré mesto, 811 09 (ďalej aj ako „reklamačná adresa“)
 3. Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava odoslať, príp. odovzdať tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), popísať dôvod reklamácie, ako aj vyplniť formulár reklamácie (doc, pdf), kde o.i. popíše dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava zo zodpovednosti za vady uplatňuje, uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia platby, e-mailovú adresu (ďalej len „popis reklamácie“).
 4. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
 6. Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.
Článok IV.
Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava je oprávnená vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 7. Ak spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
Článok V.
Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 2. O prijatí reklamácie je spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 3. Spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV. uplatňuje.
 4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava oprávnená informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. O vybavení reklamácie je spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
 7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je písomné vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti Klinika Yes Visage Bratislava za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava je povinná kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ ec.europa.eu. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy dohodnuté a uzavreté výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Vzor reklamačného protokolu je zverejnený na internetovej stránke www.sayyes.sk.
 3. Spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke   www.sayyes.sk.


Príloha č. 2 – Formulár pre odstúpenie od zmluvy


Žiadame kupujúceho (spotrebiteľa), aby vyplnil a zaslal tento formulár predávajúcemu len v prípade, ak si želá odstúpiť od zmluvy.
Predávajúcemu Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o., so sídlom Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 53 192 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 146667/B týmto ako kupujúci oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bola kúpa nasledovného tovaru/poukazu:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
ktorý som si objednal dňa .............. a prevzal dňa ...................................
Číslo objednávky: ................................
Číslo faktúry: ................................ (doklad prosíme priložiť k odstúpeniu)
Meno a priezvisko kupujúceho : ..............................................................................................
Adresa kupujúceho : .............................................................................................
E-mailový kontakt kupujúceho: .......................................................................................
Telefonický kontakt kupujúceho: .......................................................................................
Súhlasím, aby mi bola platba vrátená na môj účet vedený v banke ................................ a.s., číslo účtu ............................................./..............., IBAN: .................................................

Dátum spísania odstúpenia : ...........................

Podpis kupujúceho (ak sa odstúpenie od zmluvy realizuje v listinnej podobe):

............................................

rýchle
doručenie
bezpečná
platba
bezpečný
obchod
4 výdajné
miesta v ČR a SR