Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

Podmienky ochrany osobných údajov (GDPR)

pre predaj tovaru a/alebo poukazov prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sayyes.sk

V našej spoločnosti je bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Preto sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov tak, aby boli Vaše osobné údaje maximálne chránené a ich spracúvanie bolo v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. V týchto Podmienkach ochrany osobných údajov sú uvedené pre vás informácie o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, z akého právneho titulu ich spracovávame, na aké účely ich používame, ako dlho ich uchovávame, komu ich môžeme odovzdávať. V týchto Podmienkach ochrany osobných údajov vás aj informujeme aj o tom, aké mate práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

  Klinika Yes Visage Bratislava, s. r. o., so sídlom Gajová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 53 192 419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 146667/B, konajúca prostredníctvom Lucie Libovická, konateľka (ďalej aj ako „Klinika Yes Visage Bratislava“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Klinika Yes Visage Bratislava vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu:

  Meno a Priezvisko: Simona Lipská
  Svoje práva ako aj svoje otázky alebo poznámky môžete uplatniť na tejto e-mailovej adrese: eshop@sayyes.sk a/alebo na tomto telefónnom čísle: +421 0917513910.

 2. Osobné údaje, ktoré spracovávame

  1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete - spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete, najmä pri: vytvorení účtu (pri registrácii), vyplnení objednávkového formulára pri uskutočnení nákupu do nákupného košíka (menovite meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska, prípadne doručovaciu adresu, e – mailová adresa, spôsob úhrady, Vami zadaná poznámka k objednávke), spracovávame tiež osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov (Newsletter).
  2. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete - ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
  3. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky - pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar/poukaz je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej osobe. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).
  4. Berte prosím na vedomie, že používame na webovej stránke svojho internetového obchodu súbory „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy stránky www.sayyes.sk. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje o kupujúcom. Klinika Yes Visage Bratislava získava súbory „cookies“ za nasledovným účelom a z nasledovných dôvodov:
   • Klinika Yes Visage Bratislava prostredníctvom cookies zaznamenáva celkový počet návštevníkov webovej stránky internetového obchodu v agregovanej forme, čo umožňuje predávajúcemu aktualizovať a zlepšovať webovú stránku internetového obchodu,
   • Klinika Yes Visage Bratislava používa cookies, aby lepšie zistila, ako sa využíva webová stránka internetového obchodu a umožnila lepšiu navigáciu na nej. Cookies napríklad umožňujú Klinike Yes Visage Bratislava zistiť, či ste webovú stránku internetového obchodu už predtým navštívil, alebo ste na tejto stránke po prvýkrát. Zákazník/kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas Klinike Yes Visage Bratislava s používaním a získavaním súborov cookies, pričom podľa zákona o elektronických komunikáciách sa za takýto súhlas považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.
  5. Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.
  6. Do našich priestorov, ktoré sa nachádzajú v Bratislave na ul. Gajova 2 umiestňujeme kamerové systémy z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov za účelom ochrany nášho a vášho majetku. Ak navštívite naše priestory, budeme spracovávať kamerový záznam, na ktorom môžete byť zachytený. Priestory, v ktorých sú kamery umiestnené, sú vždy riadne označené upozornením. Kamerové záznamy spracovávame na obdobie 14 dní odo dňa urobenia tohto záznamu.
 3. Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely a na nasledovnom právnom základe:

  1. Dodanie Vami vybraného tovaru a / alebo poukazov, vybavovanie Vašich prípadných reklamácií alebo odstúpenia od zmluvy, overovanie dostupnosti daného produktu alebo služby:
   Spracovanie údajov v tomto prípade znamená všetky činnosti od zaevidovania Vašej objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracovávame pre účely súvisiace s plnením našej povinnosti dodať vám tovar a / alebo poukazy, ktoré ste si na našich webových stránkach vybrali, najmä teda preto, aby sme vám váš tovar a/alebo poukazy mohli riadne doručiť, komunikovať s vami a vybavovať prípadné reklamácie. Za týmto účelom spracovávame vaše nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa doručenia pokiaľ je iná ako fakturačná adresa, údaje o zakúpenom tovare/poukaze a údaje súvisiace s platbou za tovar/poukaz (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Klinika Yes Visage Bratislava) a v prípade reklamácií alebo odstúpenia od zmluvy aj údaje o reklamovanom tovare/poukaze a údaje, ktoré ste uviedli pri uplatnení reklamácii. Bez poskytnutia uvedených osobných údajov nie sme schopní Vám Váš tovar a poukaz dodať. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho základu, ktorým je plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
  2. Spravovanie a zlepšovanie našich služieb:
   Vaše osobné údaje nám slúžia tiež k tomu, aby sme mohli, okrem iného vďaka ich analýze, spravovať, vylepšovať a rozvíjať naše služby. Za účelom zlepšovania našich služieb a pre tréningové účely využívame o. i. telefonické hovory, ktoré prebiehajú s našou zákazníckou linkou. Pri komunikácii s našou zákazníckou linkou berte, prosím na vedomie, že váš hovor môže nahrávaný. Na začiatku rozhovoru budete informovaní o možnosti nahrávania hovoru s tým, že pokračovaním v hovore po oznámení tejto skutočnosti nám udeľujete svoj súhlas s jeho nahrávaním. Na uvedené účely spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu.
  3. Prevencia podvodného konania a plnenie právnych povinností:
   Pozorne sledujeme, ako sú naše služby používané, aby sme zaistili vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Robíme to najmä preto, aby sme boli schopní odhaliť a predchádzať podvodom a zneužívaniu našich služieb a aby ste Vy mohli využívať naše služby bez obáv. V niektorých prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonným požiadavkám. Pre uvedený účel spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu a na základe právneho titulu plnenia právnej povinnosti.
  4. Spätná väzba a dôležité zmeny v službách:
   Vaše osobné údaje využívame aj preto, aby sme od vás získali spätnú väzbu k fungovaniu našich služieb. Čas od času vás tiež upozorníme na dôležité zmeny týkajúce sa našich služieb. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
  5. Personalizácia našich služieb:
   Našou snahou je, aby to, čo vám ponúkame prostredníctvom našich služieb a v súvislosti s nimi, čo najviac zodpovedalo tomu, čo vás skutočne zaujíma. Vaše osobné údaje tak môžeme použiť na to, aby sme to lepšie pochopili, alebo sa o to aspoň pokúsili (prostredníctvom analýzy a profilovania). To nám tiež umožňuje prispôsobiť našu komunikáciu voči vám tak, aby pre Vás bola čo možno najviac relevantné a zaujímavá. Pre uvedený účel spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
  6. Marketingové oznámenia (priamy marketing):
   Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme vám mohli zasielať informácie o ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. Za tým účelom Vás budeme kontaktovať predovšetkým prostredníctvom emailu, SMS. Nastavenie doručovanie marketingových správ môžete kedykoľvek zmeniť, a to predovšetkým prostredníctvom svojho používateľského účtu, kliknutím na odkaz "odhlásiť odber" na konci našich e-mailových správ, alebo nám jednoducho napíšte e-mail na adresu : eshop@sayyes.sk. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
  7. V prípade starostlivosti o zákazníkov:
   Ak sa na nás obrátite s nejakým dopytom/problémom, musíme k jeho zodpovedaniu/vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru). Klinika Yes Visage Bratislava spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vyriešenie vašej sťažnosti. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu vašej sťažnosti.
  8. Spracovanie na základe súhlasu:
   V niektorých prípadoch spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu - účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracovania sú vždy uvedené v rámci informácií, ktoré vám poskytneme v okamihu, keď vás o takýto súhlas požiadame.
  9. Kamerové systémy:
   Ako sme vás informovali vyššie, naše priestory nachádzajúce sa v Bratislave na ul. Gajová 2 sú monitorované kamerovým systémom za účelom ochrany našich oprávnených záujmov za účelom ochrany nášho a vášho majetku. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu. Proti tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku.
  10. Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci:
   Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.
 4. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
  Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi príjemcami:

  • s dodávateľom, na ktorého služby ste si prostredníctvom nášho e shopu zakúpili poukaz, a to výhradne preto, aby Vám tento dodávateľ mohol za daný tovar alebo služby vystaviť daňový doklad;
  • ak sa rozhodnete vykonať platbu platobnou kartou, údaje týkajúce sa takejto platby nikdy nespracovávame a Vaše interakcie prebieha len s príslušným prevádzkovateľom platobnej brány;
  • s našimi dodávateľmi, predovšetkým s osobami, ktoré zaisťujú dopravu Vašich objednávok, s dodávateľmi IT, hostingových a marketingových služieb, s poskytovateľmi štatistických, databázových a iných softvérových nástrojov, a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje služby.
  • na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinný vaše osobné údaje zdieľať bez vášho súhlasu s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atp.). Jedná sa o našu zákonnú povinnosť.
  1. Vaše osobné údaje odovzdávame dopravcovi pri doručovaní tovaru, vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
  2. K osobným údajom má prístup Klinika Yes Visage Bratislava ako prevádzkovateľ, jej zamestnanci a môžu k nim mať prístup aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosti poskytujúce IT služby, programátorské služby, správu e-shopu a vedenie účtovníctva. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné (tretie) osoby:

   - David Drdek, IČO: 02109409 - Klinika Yes Visage Bratislava, s.r.o.
  3. Klinika Yes Visage Bratislava nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
   Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty.
  4. Cookies a retargeting
   Ako sme Vás informovali, na našich webových stránkach využívame tzv. cookies, tj. krátke textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača pri načítaní webových stránok www.sayyes.sk. Vďaka cookies môžeme identifikovať spôsob, s akým obsahom webových stránok pracujete, a tým personalizovať našu komunikáciu voči Vám.
   Súhlas s umiestnením súborov cookies je dobrovoľný. Niektoré alebo všetky súbory cookies môžete zablokovať alebo vymazať tie, ktoré už boli nastavené. Detailné informácie o cookies a možnosti ich blokovania v rôznych typoch webových prehliadačov môžete nájsť na stránke www.aboutcookies.org, alebo na internetových stránkach jednotlivých prehliadačov. Berte však do úvahy, že ak zablokujete alebo vymažete cookies odosielané z našich webových stránok, ktoré sú nevyhnutne potrebné alebo zabezpečujú funkčnosť a výkon, môže sa stať, že stránky nebude možné používať.
   Naše webové stránky využívajú technológie retargeting poskytované externými reklamnými systémami. To nám umožňuje ukázať návštevníkom našich webových stránok, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, na základe využitia súborov cookie, naše cielené reklamy na rôznych reklamných sieťach. Z cielenej reklamy je možné sa odhlásiť napríklad prostredníctvom týchto odkazov: http://www.imedia.cz, https://adssettings.google.com a http://www.criteo.com/privacy/.
 5. Doba po ktorú vaše osobné údaje spracovávame

  1. Súhlas ste udelili Klinike Yes Visage Bratislava na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.
  2. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
  3. Nahrávky telefonických hovorov z Call centra sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však po dobu 1 roku, pokiaľ pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.) Kamerové záznamy uchovávame na obdobie 14 dní odo dňa urobenia tohto záznamu..
  4. Po ukončení spolupráce a po uplynutí zákonnej záručnej lehoty, budú osobné údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť spoločnosti a daňové, účtovné alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce.
  5. Osobné údaje, ktoré ste zadali do Vášho dotazu Klinika Yes Visage Bratislava spracúva len nevyhnutnú dobu do zodpovedania Vašej otázky, resp. ukončenia jednotlivej emailovej komunikácie.
  6. Údaje získané povolením cookies Klinika Yes Visage Bratislava spracúva po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do doby, než podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom alebo odvoláte súhlas.
 6. Vaše práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

  1. Máte právo na informácie, ktoré sú plnené v týchto pravidlách.
  2. Ak sa domnievate, že spracúvame naše osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, v rozpore s vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať od nás vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu). V súlade s legislatívou máte právo na:
  3. Právo na prístup - Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov a súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:
   • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
   • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
   • Kto okrem nás je príjemcom vašich osobných údajov
   • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
   • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
   • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás
  4. Právo na opravu - Zmenili sa vaše osobné údaje? Spracúvame Vaše neaktuálne či nepresné osobné údaje? Informujte nás prosím a my vaše osobné údaje opravíme.
  5. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) - vaše osobné údaje sme v určitých, právnymi predpismi stanovených prípadoch povinný na váš pokyn vymazať. V takomto prípade sme povinný vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi vyžadované podmienky, pretože v niektorých, právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinný vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali príslušné údaje vymazať.
  6. Právo na obmedzenie spracovávania - ak si prajete, aby sme vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
  7. Právo na prenosnosť údajov - ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, môžete nás požiadať o odovzdanie vašich údajov v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.
  8. Právo na vznesenie námietky – ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.
  9. Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajovS Vašim podnetom či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Klinika Yes Visage Bratislava dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s nimi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia GDPR. Klinika Yes Visage Bratislava pravidelne posudzuje aktuálnosť týchto pravidiel. Aktuálna verzia týchto pravidiel je dostupná na webovej stránke www.sayyes.sk. V prípade, ak budú tieto pravidlá podstatne zmenené, Klinika Yes Visage Bratislava zákazníkov viditeľne upozorní.

Ak máte otázky, pripomienky alebo ak si uplatňujete Vaše práva k ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prosím na email: eshop@sayyes.sk, alebo aj poštou na adresu: Kliniku Yes Visage Bratislava, s.r.o., Gajova 2, Bratislava.

Tieto pravidlá sú účinné od 1.10.2021

rýchle
doručenie
bezpečná
platba
bezpečný
obchod
4 výdajné
miesta v ČR a SR